Belépés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Római katolikus hitoktatás Kerettanterve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Összeállította

az Országos Hitoktatási Bizottság

 

 

 

 

 

 

 

 

Eger 1996.


Római katolikus hitoktatás Kerettanterve

Összeállította

az Országos Hitoktatási Bizottság

Hittantantervi, Hittankönyvszerkesztő és

Hittankönyvbíráló Munkacsoportja

 

Püspök elnök

Keszthelyi Ferenc

 

Dr. Pápai Lajos

 

OHB igazgató

Dr. Rédly Elemér

 

Egyházmegyei megbízottak:

 

Antal Géza

Farkas István

Felföldi László

Laczkó Ferenc

Nagy Vendel

Papp András

Dr. Rátkai László

Sárbogárdi Tamás

Szarvas István

Dr. Udvardi György

Vasáros József

Vénusz Gyula


 

Bevezetés

Katekézisünk oktatási célja:

Megismertetni Jézus örömhírét, tanítását és életét, amint azt Egyházunk tanítja.

Katekézisünk nevelési célja: Az új nemzedék bevezetése a keresztény életbe, hogy az Egyház öntudatos tagja legyen. Legyen tudatában annak, hogy Isten meghívta örök Országába. Töltse el Krisztus öröme, hogy ne csak értelmét és akaratát, hanem érzelemvilágát is gazdagítsa Jézus tanítása.

Megjegyzések

Tantervünk elkészítésénél figyelembe vettük: - A II. Vatikáni Zsinat, a Katolikus Egyház Katekizmusa, a püspöki szinódusok, a pápai megnyilatkozások és az új Kódex irányelveit. - A gyermekek életkori sajátosságait és életkörülményeit. - Az Egyház hitének kifejtésénél az üdvtörténeti szempontot, a Krisztus-központúságot. - A nemzeti alaptantervet és a ráépülő kerettanterveket, közöttük a katolikus iskolák kerettantervét.

Tantervünk az iskolák 1-től 12. osztályáig készült, bármely iskolatípusra: a 8 + 4, a 6 + 6 és a 4 + 8 osztályos iskolák és a szakmunkásképzés sajátos anyagát. A tanterv heti két hittanórát feltételez. A 12 évre való tananyagelosztást alkalmazni kell valamennyi iskolai és plébániai hitoktatásban, beleértve az egyházi iskolák hitoktatását is. Tantervünktől a speciális helyzetben lévők oktatásánál lehet eltérni (a csökkent látóképességűek, hallássérültek...), alkalmazkodva a számukra előírt oktatási módhoz. A közvetlen felkészítés az elsőáldozásra és a bérmálásra iskolai hitoktatás esetén is a plébánián történik. Az óvodáskorúak keresztény nevelésére külön katolikus nevelési terv készül.

A hitoktatásnak rendszeresen visszatérő feladatai a tanulók életkorának megfelelő motiváltságú késztetés: - a napi imádságra, illetve a napi szentírásolvasásra; - a vasárnapi szentmisén való részvételre, illetve a gyakori szentáldozásra és a rendszeres szentgyónásra; - a mindennapi szeretetre, önfegyelemre és önnevelésre; - a becsületes munkára és kötelességteljesítésre...

A hitoktatónak meg kell követelnie tanítványaitól az alapvető becsületes emberi magatartást - amit a keresztény magatartás is feltételez -, különös tekintettel arra, hogy a mai un. "semleges" iskolák csak tanítani akarnak és nem tűznek ki nevelési célokat. Mi többet akarunk adni tanítványainknak és ezért többet is kell tőlük követelnünk. A kereszténység mindenképpen áldozatvállalást, kereszthordozást kíván. A hitoktatónak meg kell éreztetnie az áldozatvállalás, a kereszthordozás nagyszerűségét és örömét, amiből az alapvető becsületes emberi magatartás is megszületik. Ezért a hitoktatás semmiképp nem elégedhet meg a hitismeretek közlésével, mintha csupán a keresztény műveltség elemeit akarnánk átadni tanítványainknak. A hittanórák keretében alkalmat kell adni a fiataloknak arra, hogy hitükkel és mindennapi keresztény életükkel kapcsolatos problémáikat felvethessék, és azokra megfelelő választ kapjanak.

Tantervünk feltételezi, hogy a hittanárok és hitoktatók hitoktatásra felkészített, megfelelő teológiai, pedagógiai és a kateketikai ismeretekkel rendelkező, élő hitű katekéták, akik ismerik és szeretik tanítványaikat, ismerik életkori sajátosságaikat; akik a rájuk bízottak hitének fejlődését, mindennapi helyzetüket és gondjaikat figyelembe véve készítik el az egyes tanulócsoportok tanmenetét és óravázlatait.

Mindezek a követelmények felételezik, hogy csak az lehet hitoktató, aki maga is elkötelezett, hívő katolikus keresztény, aki tevékenyen kapcsolódik egy plébánia életéhez, aki megfelelő képesítéssel (hitoktatói vagy hittanári oklevél) rendelkezik és a helyi ordináriustól missio canonicát kapott. Minden hitoktatónak kötelessége, hogy a lelkipásztorokkal és hitoktató társaival élő kapcsolatban legyen.

Tantervünk függelékében közöljük azokat az imádságokat és énekeket, amelyeket osztályának megfelelően minden tanulónak el kell sajátítania.

Tantervünk a Magyar Katolikus Püspöki Kar jóváhagyásával válik kötelezővé, melyet a készülő hittankönyvekben és a hitoktatásban figyelembe kell venni. Tantervi módosítást, kísérleti tanterv bevezetését csak az Országos Hitoktatási Bizottság Hittantantervi, Hittankönyvszerkesztő és Hittankönyvbíráló Munkacsoportjának véleményezésével lehet kérni.


Hittantanterv áttekintő táblázata

Ált.isk.és szakm.kásképzô

tanterve (10 + 2)

Ált.és középisk.

Tanterve (8 + 4)

Ált.és középisk.

tanterve (6 + 6)

Ált.és középisk.

tanterve (4 + 8)

1. osztály

Keresztény alapismeretek

(Jézus által ismerjük meg az Atyát, Benne ismerjük meg a Fiút, és általa ismerjük meg a Szentlelket.

- Keresztény környezetismeret)

2. osztály

Jézus az Isten Fia, a mi Megváltónk

(Távolabbi felkészülés az elsőáldozásra)

3. osztály

Találkozás Jézussal a bűnbocsánatban és az Eukarisztiában

(Áldozás és gyónási tudnivalók)

A kéthónapos közvetlen felkészülés az elsőáldozásra iskolai hitoktatás esetén is a plébánián történik.

4. osztály

Népem vagytok - mondja az Úr

(Ismerkedés Isten üzenetével, a Szentírással)

5. osztály

Élet Isten népének közösségében

(Liturgikus alapismeretek)

6. osztály

Egyházunk a történelemben

(Az egyházfogalom – Képek az Egyház történelméből)

7. osztály

Biblikus hittan

(Alapvető bibliai ismeretek - Isten üdvösségterve -

Hitünk az apostoli hitvallásban)

Az ószövetségi üdvtörténet

(Introdukció - Isten üdvösségterve az Ószövetségben)

8. osztály

Biblikus erkölcstan

(Életünk Jézus Krisztus követésében)

Az újszövetségi üdvtörténet

(Introdukció - Isten üdvösségtervének kibontakozása Jézus Krisztus által)

A közvetlen felkészülés a bérmálásra iskolai hitoktatás esetén is a plébánián történik.

9. osztály

Egyháztörténelem

(Képek az Egyház történelméből)

Egyháztörténelem

(Isten üdvösségtervének megvalósulása a történelemben)

10. osztály

Keresztény élet

(A mindennapi élet

alapvető követelményei)

Az üdvtörténet misztériumai a liturgiában

(Dogmatika, liturgia)

11. osztály

Az élet kérdései

(Az egyházi év)

Erkölcstan az üdvtörténet alapján

(Erkölcstan, közéleti kérdések)

12. osztály

Isten terve az emberrel

(Üdvösségtörténelem)

Hiszem, értem, vallom

(Alapvető hittan)

 


 

A 8 osztályos általános iskolák hittantanterve

I. életkori fázis:

Előzetes megjegyzések az 1.-2.-3. osztályok tantervéhez

Az iskolába kerülő gyermekek hitoktatása a hit ébresztésével kezdődik. Bevezetjük őket a keresztény hit világába és elvezetjük őket a tudatos lelkiélet kezdetére, a rendszeres szentgyónásra és a gyakori szentáldozásra.

1. osztály: KERESZTÉNY ALAPISMERETEK

Oktatási cél: Bevezetés a keresztény hit világába. Ismerkedjen meg a gyermek a történeti Jézus életének főbb eseményeivel. Ismerje meg Jézust, mint akit az Atya küldött. A gyermek ismerje meg hitünk elemi igazságait: Isten gyermekei vagyunk; Jézus Krisztus által leszünk Isten gyermekei; tanítás a Mennyei Atyáról. Jézus tanítványokat gyűjtött maga köré, közülük választotta ki apostolait. Ő alapította az Egyházat, amelyben élünk. Váljanak számára ismerőssé, érthetővé a vallási jelek, főbb szimbólumok; ismerkedjen meg Isten leírt üzenetével, a Bibliával; a liturgikus év eseményeivel és kellékeivel; az egyházi élet személyeivel.

Nevelési cél: Az Isten iránti szeretet megalapozása, a keresztény élet elemeinek gyakorlása. Jézus tanítása fényében tudatosan reflektáljon személyes élete eseményeire, feladataira. Vallási tapasztalatai révén váljék képessé a személyes imádságra, szorgalmazzuk a családi imádságot. Érezze jól magát Isten gyermekeinek családjában. Bevezetés a plébániai és a templomi életbe. - További követelmény: megtanítani az alapvető imádságokat és az egyszerűbb egyházi énekeket.

Javasolt témakörök:

        1) Isten gyermekei vagyunk

        2) Isten szeret minket

        3) Jézus a Fiúisten, aki értünk emberré lett

        4) Jézus embertársaink szeretetére tanít

        5) Jézus életét adta értünk

        6) Jézus most is jelen van életünkben

 

2. osztály: JÉZUS KRISZTUS AZ ISTEN FIA, A MI MEGVÁLTÓNK

Oktatási cél: Az elsőáldozásra való felkészítés első éve. A gyermek ismerje meg Jézus életének és tanításának főbb mozzanatait az evangéliumok alapján, különös tekintettel az Eukarisztia, a bűnbánat és a bűnbocsátással kapcsolatos vonatkozásokra. Ismerje meg Jézus tanítását: a Teremtőről, az emberről, a bűnről, Isten irgalmasságáról és az örök életről. Ismerje fel Jézus csodáiban isteni erejét és irántunk való szeretetét. Jézus van jelen az Eukarisztiában, "aki meghalt bűneinkért és feltámadt megigazulásunkra".

Nevelési cél: A keresztény élet alapvető gyakorlatainak meggyökereztetése: imádság, templombajárás, áldozatvállalás, kötelességteljesítés, jócselekedetek, részvétel az egyházi év ünnepein. Példánkkal, az Oltáriszentség jelenlétében tanúsított magatartásunkkal ébresszük fel a gyermek hitét az Eukarisztiában jelenlévő Jézus Krisztusban. Segíteni kell annak felismerésében, hogy Jézusban Isten szeret minket, aki nekünk is megbocsát, és minket is meghív az örök életre.

Javasolt témakörök:

        1) Isten terve és az ember

        2) A názáreti Jézus a megígért Megváltó

        3) Jézus Isten örömhírét hozza

        4) Jézus az Isten Báránya (a húsvéti misztérium)

        5) Jézus él tovább Egyházában


 

3. osztály: TALÁLKOZÁS JÉZUSSAL A BŰNBOCSÁNATBAN ÉS AZ EUKARISZTIÁBAN

Oktatási cél: Ismerje meg a gyermek a megváltás fogalmának egyes elemeit: kegyelem, bűn, áldozat, jóvátétel...; továbbá a szentgyónáshoz és szentáldozáshoz szükséges ismereteket: erkölcsi törvény, lelkiismeret, szándékosság, a bűnök különböző fajtái, bűnbánat, erősfogadás, gyónás, feloldozás, a bűnbánat öröme, elégtétel... áldozás, kegyelem állapota, Oltáriszentség, Jézus jelenléte, Jézus áldozata, hálaadás, Jézussal való együttlétünk öröme...

Nevelési cél: A Krisztus-központú gondolkodás, a rendszeres szentségi élet kialakítása, a hálaadás, az eukarisztikus és a bűnbánó lelkület megalapozása. Élje át a gyermek Jézussal való közösségünk örömét. Felkészülés a gyónásra, a kiengesztelődés (kölcsönös megbocsátás), a lelkiismeretvizsgálás gyakorlata, a bánat és erős fogadás felindítása, a gyónás módja... felkészülés a szentáldozásra, az áldozás módjai, imádság szentáldozás után...

Javasolt témakörök:

        1) Jézus a megváltás művét folytatja Egyházában

        2) A bűnbocsánat szentsége

        3) Jézus jelenvalóvá teszi áldozatát: az Eukarisztia

        4) A szentáldozás

Megjegyzés:

A szórványban élő görögkatolikusokra való tekintettel az elsőáldozók könyvében görögkatolikus liturgikus függelék legyen.

A közvetlen, gyakorlati felkészítés az elsőáldozásra iskolai hitoktatás esetén is a plébánián történik.

 

II. életkori fázis:

Előzetes megjegyzések a 4.-5.-6. osztályok tantervéhez

A gyermek hite fejlődésének fontos szakasza az elsőáldozás utáni kor, melynek feladata: a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolat tudatosítása és állandó elmélyítése; a rendszeres lelkiélet: a napi imádság, szentáldozás és szentgyónás által. A hitoktatóknak segíteniük kell a gyermekeket a helyes lelkiismeretvizsgálásban, a gyónásban és az szentáldozás gyakorlatában. Segítse őket, hogy templombajáró embertársaikkal megismerkedve és különböző szolgálatokat vállalva (ministrálás, felolvasás, énekkar...) bekapcsolódjanak a plébánia közösségébe.


 

4. osztály: NÉPEM VAGYTOK - mondja az ÚR

Oktatási cél: Ismerkedés Isten üzenetével, a Szentírással. A gyermek ismerje meg a Szentírás legfontosabb (ószövetségi és újszövetségi) részleteit, ismerje fel bennük Istennek nekünk szóló üzenetét, valamint a belőlük sugárzó végtelen isteni szeretetet.

Az ószövetségi elbeszélések alapján szeretnénk megéreztetni a gyermekkel Isten végtelen, ajándékozó szeretetét, amelynek csúcsaként egyszülött Fiát adta értünk, hogy "mindaz, aki hisz benne, meg ne haljon, hanem örökké éljen". Ezzel az elsőáldozás utáni időben fokozatosan elmélyítjük a gyermek hitismereteit.

Törekednünk kell arra is, hogy a tanuló észrevegye az ószövetségi elbeszélések Újszövetségre mutató jellegét. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy ebben az életkori szakaszban a gyermek még nem rendelkezik történelmi ismeretekkel, nem képes történelmi távlatban gondolkodni. A történetek bizonyos időrendiségben következnek egymás után, így ezek lesznek azok a mozaikszemek, amelyekből később - a 7. osztályban -, összerakhatjuk Isten üdvözítő tervének történelmi képét.

Nevelési cél: Tanuljuk meg felismerni a Szentírásban Isten nekünk szóló üzenetét.

Alapcélkitűzés, hogy megragadjuk a gyermek bizalommal teli érdeklődését, és azt Isten szeretetére irányítsuk. Az elsőáldozás utáni időben ezzel mélyítjük el Istennel való szeretetkapcsolatát. Tudatosítanunk kell benne, hogy miként a bibliai ember élete, az ő élete is Isten kezében van. Segítsük őt abban, hogy mindennapi életében bizalommal hagyatkozzék a Mennyei Atya gondviselő jóságára. Alakítsuk ki benne a készséget, hogy figyeljen a népét féltő szeretettel vezető és a minden problémára válaszoló Úr szavára.

A fenti célok megvalósítása feltételezi, hogy minden gyereknek lehetősége legyen az újszövetségi szentírás rendszeres olvasására.

Javasolt témakörök:

        1) Pátriárkák

        2) A szövetség

        3) Királyok és próféták

        4) Tanítás az Isten országáról

        5) Az Apostolok Cselekedetei

        6) Az apostolok levelei az egyházaknak és nekünk


 

5. osztály: ÉLET ISTEN NÉPÉNEK KÖZÖSSÉGÉBEN

Oktatási cél: A liturgikus alapismeretek bővítése. A tanulóban elmélyítjük a szentmise, a szentségek, a liturgikus ünnepek, cselekmények, helyek, idők és kellékek jelképrendszerének ismeretét, hitünk megünnepelt igazságait. A különböző rítusok.

Nevelési cél: Cselekvő bekapcsolódás az üdvösség nagy eseményeinek ünneplésébe. Tevékeny részvétel a szentmisén: imádság, éneklés, ministrálás... Bekapcsolódás az Egyház imádságos életébe: zsolozsma, keresztút, rózsafüzér, litánia ... Az egyéni , családi és közösségi imaélet elmélyítése.

Javasolt témakörök:

        1) Isten népe ünnepel

        2) Az ünneplés helye, ideje és kellékei

        3) A húsvéti misztérium ünneplése

        4) A liturgikus év ünnepei

        5) A szentségek és szentelmények

 

6. osztály: EGYHÁZUNK A TÖRTÉNELEMBEN

Oktatási cél: Az Egyházban továbbélő Krisztust mutatjuk be az Egyház történelméből vett képek által. - Segítjük a tanulót abban, hogy sokrétű és korszerű ismereteket szerezhessen az Egyház alapításáról, lényegéről, (isteni és emberi sajátosságairól), életéről, szervezeteiről és céljáról.

Nevelési cél: Vállalja Egyházát, érezzen együtt Egyházával (sentire cum Ecclesia), vállaljon felelősséget Egyházáért.

Javasolt témakörök:

        1) Az üdvösség műve az Egyház életében bontakozik ki

        2) Az Egyház életének indulása

        3) Az Egyház elterjedése a világban

        4) Az Egyház folyamatos megújulása

        5) Az Egyház ma is tovább él

 

III. életkori fázis 1. szakasza:

Előzetes megjegyzések a 7.-8. osztályok tantervéhez

A fiatalok hitének fejlődésében különösen nagy jelentősége van a serdülőkor első szakaszának. A fiatal ebben az életkorban szinte mindent megkérdőjelez, hogy ismereteit új alapra építhesse. Ebben az időben készül fel a bérmálásra. Ekkor kell gyerekes vallási gyakorlataiban megújulnia, hogy lelkiélete, lelkiismeretvizsgálata megfeleljen életkori sajátosságainak, hogy hite megélt hit legyen. Ekkor kell egyre tudatosabban bekapcsolódnia a keresztény közösség életébe, megtalálva helyét és a rá váró feladatokat.

A hittanórák keretében alkalmat kell adni a fiataloknak arra, hogy hitükkel és mindennapi keresztény életükkel kapcsolatos problémáikat felvethessék, és azokra megfelelő választ kapjanak. Hitének úgy kell megerősödnie és önállósodnia, hogy a rendszeres szentségi életet és minden vasárnap a szentmisén való részvételt a bérmálás szentségének felvétele, a 8. osztály után is folytassa. Tudatosítani kell, hogy a bérmálásban ezt vállalja.

 

7. osztály: BIBLIKUS HITTAN

Oktatási cél: Hitünk legfontosabb tanításainak megismertetése a kinyilatkoztatás, a Biblia és a Szenthagyomány alapján, ahogy Egyházunk tanítja. Építse be a tanuló ismeretvilágába a legfontosabb hitigazságokat.

Nevelési cél: Váljon a katolikus hit személyes meggyőződésévé, amit képes belátni, befogadni (hiszem, mert az Egyház tanítja), megélni és másoknak továbbadni.

Javasolt témakörök:

        1) Kinyilatkoztatás és hit

        2) Hiszek egy Istenben, az Atyában

        3) Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában

        4) Hiszek a Szentlélekben

        5) A keresztény misztérium ünneplése

        6) A keresztény imádság

 

8. osztály: BIBLIKUS ERKÖLCSTAN

Oktatási cél: Ismerje meg a tanuló az alapvető keresztény erkölcsi fogalmakat, a krisztusi élet törvényeit. Tanulja meg, hogy Krisztus követése keresztény élethivatásunk.

Nevelési cél: Élete legyen személyes válasz Isten üdvözítő szeretetére. - Legyen meggyőződése, hogy minden igazi örömnek és boldogságnak alapja Isten törvényeinek megtartása, az Isten által számára kijelölt élethívatás elfogadása. Tudatosan vállalja a keresztény élet áldozatait, hogy élete végéig Krisztus követője maradjon az Egyház közösségében. Készüljön fel a keresztény családi életre és a társadalom életében való részvételre.

Javasolt témakörök:

        1) Meghívások a Bibliában, az ember hivatása

        2) Az emberi személy méltósága

        3) Az emberi közösség

        4) Az isteni üdvözítés: a törvény és a kegyelem

        5) Szeresd Istent

        6) Szeresd embertársadat

Megjegyzés:

A közvetlen felkészülés a bérmálásra iskolai hitoktatás esetén is a plébánián történik


 

A 4 osztályos gimnáziumok és középiskolák hittantanterve

III. életkori fázis 2. szakasza:

A középiskoláskorúakkal való (katekézis) foglalkozás nevelői és oktatói célja: a fiatalok elvezetése a nagykorú kereszténységre, az öntudatos hitre és a Jézus mellett elkötelezett döntésre, hogy a felnőtt keresztény közösség tagjává legyenek.

 

9. osztály: EGYHÁZTÖRTÉNELEM

Oktatási cél: A történelem tanulása folyamán a tanuló sajátítsa el azt a készséget, hogy a történelem eseményeit hívő szemmel nézze és értékelje. Lássa meg benne, hogy - a történelem minden eseményében Isten üdvösségterve valósul meg; - Krisztus él tovább Egyházában, hogy Jézus Krisztus evangéliumának hirdetését és az emberek megszentelését esendő emberekre bízta, a történelemben vándorló Egyházat mégis a Szentlélek vezeti. Ismerje meg a magyar egyház történetének kiemelkedő személyeit és eseményeit.

Nevelési cél: Ismerje fel a történelmi eseményekben és saját életében Isten üdvözítő szeretetének és gondviselésének jeleit. (Az üdvtörténet a keresztény élet tanítómestere.) - Vállalja az Egyház történelmét, érezzen együtt Egyházával (sentire cum Ecclesia), vállaljon felelősséget Egyháza és az emberiség jövőjéért. Legyen meggyőződésévé, hogy Jézus tanítása minden történelmi helyzetben megvalósítható. További követelmények: Olvassák a szentek életét, és válasszanak példaképet közülük.

Javasolt témakörök:

        1) Bevezetés a keresztény történelemszemléletbe

        2) Az Egyház ókorának történelme mint üdvtörténet

        3) A középkori üdvtörténet

        4) Az újkori üdvtörténet

        5) A legújabb kori üdvtörténet

 

10. osztály: AZ ÜDVTÖRTÉNET MISZTÉRIUMAI A LITURGIÁBAN

Oktatási cél: Az Egyház liturgiájából kiindulva a dogmatika segítségével bemutatjuk, hogy a különféle liturgikus időszakok, cselekmények és jelképek üdvtörténetünk misztériumaira emlékeztetnek, vagy - amennyiben szentségi liturgiáról van szó - ezeket a misztériumokat jelenítik meg.

Nevelési cél: Az üdvtörténet misztériumait felidéző, megjelenítő liturgia bemutatásával segítjük a tanulót annak elfogadásában, hogy az üdvtörténet misztériumait az élő Isten szeretetének jeleként fogja fel. Váljon a katolikus hit személyes meggyőződésévé, amit képes belátni, befogadni (hiszem, mert az Egyház tanítja), megélni és másoknak továbbadni.

Javasolt témakörök:

        1) Általános bevezető az üdvtörténet misztériumait megjelenítő liturgiába

        2) A liturgikus ünnepek és időszakok dogmatikája

3) A húsvéti misztériumot megjelenítő Eukarisztia

        4) A szentségek, mint a kegyelem látható jelei

        5) A Szűzanya és a szentek tisztelete; a szentelmények

 

11. osztály: ERKÖLCSTAN AZ ÜDVTÖRTÉNET ALAPJÁN

Oktatási cél: Az üdvtörténet erkölcsi tanításának feltárásával bemutatjuk a tanulónak, hogy az ember erkölcsös élete nem más, mint a személyére vonatkozó isteni akarat felfedezése és szabadon vállalt megvalósítása, Isten kegyelme által, melyet Jézus Krisztus megváltó halála és feltámadása szerzett meg nekünk.

Nevelési cél: Élete legyen személyes válasz Isten üdvözítő szeretetére. A személytelen követelmény-etikák és az önmegváltást sugalló, pszichologizáló erénytanok szemléletmódját elkerülve az erkölcsi életet az Isten hívására válaszoló önmegvalósítási folyamatnak tekintse. Segítjük őt a hamis istenkép felszámolásában, s ugyanakkor arra bátorítjuk, hogy kudarcaiban mindig bizalommal forduljon Istenhez. Tudatosan vállalja a keresztény élet áldozatait, hogy élete végéig Krisztus követője maradjon az Egyház közösségében. Pályaválasztásban, párválasztásban, baráti kör megválasztásában és szórakozásban vegye figyelembe a krisztusi élet követelményeit.

 

Javasolt témakörök:

        1) Az ember Isten képmása

        2) Az erkölcsi élet alapjai

        3) Az üdvtörténet fordulópontjai: bűnbeesés és megváltás

        4) Istent mindennél jobban szeretjük

        5) Szeressük embertársainkat, amint Jézus szeretett minket

        6) Élet Jézus tanítása szerint a családban és a társadalomban

 

 

12. osztály: HISZEM, ÉRTEM, VALLOM

Oktatási cél: Az üdvtörténet alapigazságait (a hit előfeltételeit) az ész természetes fényében (csupán a természettudomány, a történettudomány és a logikus gondolkodású filozófia segítségével) vizsgáljuk, és rámutatunk arra, hogy ezek az igazságok az emberi ész fényében is megállják a helyüket.

Nevelési cél: A hit előfeltételeinek ésszerűségére utalva tudatosítjuk a tanulóban, hogy a Jézusba vetett hit nemcsak ésszerű állásfoglalás, hanem Isten kegyelmével vállalt elkötelezettség és megvalósítandó feladat is. Legyen hite öntudatos állásfoglalás, melyet mások előtt is ki tud fejteni, igazolni és amit meg tud védeni. Mindezt Jézus Krisztusban való elkötelezettsége, élete támassza alá.

Javasolt témakörök:

        1) A vallás ténye és lehetősége

        2) A Krisztus-esemény bizonyossága

        3) Az Egyház jézusi alapítása és szükséges volta

        4) A kinyilatkoztatás lehetősége és ténye

        5) Az örök élet az ember reményének beteljesülése

 

A 6 + 6 és 4 + 8 osztályos iskolák hittantanterve

Az 1-6. és a 9-12. osztályok tanterve azonos a 8 + 4 osztályos iskolákéval, a 7. és 8. osztályok tanterve ezektől eltérő.

III. életkori fázis 1. szakasza:

Előzetes megjegyzések a 7.-8. osztályok tantervéhez

A fiatalok hitének fejlődésében különösen nagy jelentősége van a serdülőkor első szakaszának. A fiatal ebben az életkorban szinte mindent megkérdőjelez, hogy ismereteit új alapra építhesse. Ekkor kezdjük lerakni hívő világnézetének alapjait. Vallási gyakorlataiban is meg kell újulnia, hogy lelkiélete, lelkiismeretvizsgálata megfeleljen életkori sajátosságainak, hogy hite megélt hit legyen. A hittanórák keretében alkalmat kell adni a fiataloknak arra, hogy hitükkel és mindennapi keresztény életükkel kapcsolatos problémáikat felvethessék, és azokra megfelelő választ kapjanak.

 

 

7. osztály: AZ ÓSZÖVETSÉGI ÜDVTÖRTÉNET

Oktatási cél: A Szentírásra vonatkozó ismeretek megalapozása. A tanuló életkorának megfelelően bemutatjuk, hogy a zsidóság a maga történelmében hogyan ismerte és tapasztalta meg az üdvösséget ígérő Isten jelenlétét, gondoskodó szeretetét, amellyel a Messiás eljövetelét előkészítette.

Nevelési cél: Segítsük a tanulót annak tudatosításában, hogy az ő saját életében is jelen van a boldogságot ígérő és előkészítő gondviselő Isten. Szeresse meg és rendszeresen olvassa a Szentírást. Tanulja meg az Egyház tanítása szerint értelmezni és alkalmazni.

Javasolt témakörök:

        1) Általános bevezető az ószövetségi üdvtörténetbe

        2) Istenélmények Ábrahámtól Mózesig

        3) Isten megtapasztalása Józsuétól Salamonig

        4) Istenélmények a próféták aranykorában és a perzsa korban

        5) A hellenista kor emberének tapasztalata Istenről

 

8. osztály: AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVTÖRTÉNET

Oktatási cél: Szemelvények tükrében bemutatjuk, hogy az ősegyház tagjai miként tapasztalták meg Jézus Krisztusban az ószövetségi ígéretek és várakozások beteljesülését, és hogyan jut el az üdvösség örömhíre az egész világra. Jézus Krisztus tanításából ismerje meg, hogy ki az Isten és ki az ember, akit az üdvösségre meghívott.

Nevelési cél: Az ősegyház tanúságtétele alapján legyen meggyőződve arról, hogy Jézus Krisztus a megígért Megváltó, az Isten Fia, aki legyőzte a halált. A tanuló ismerje fel, hogy neki is Jézus Krisztus által van útja az Atyához.

Javasolt témakörök:

        1) Általános bevezető az újszövetségi üdvtörténetbe

        2) A Krisztus esemény

        3) Az első pünkösd és az ősegyház

        4) A Krisztus-eseményről tanúságot tevő Pál apostol levelei

        5) A Krisztus-eseményről tanúságot tevő katolikus levelek és az apokaliptikus irodalom

 

A 10 osztályos általános iskolák 9. és 10. osztályának hittantanterve

Az 1-8. osztályok tanterve azonos a 8 osztályos általános iskolákéval.

III. életkori fázis 2. szakasza:

Előzetes megjegyzések a 9.-10. osztályok tantervéhez

A fiatalok jelentős része nem tanul tovább középiskolában. Számukra a tankötelezettség a 9. osztály után, a 10. osztályban fejeződik be, ezért az ő hitoktatásuk külön tantervet igényel. Hitoktatásuknak elsődleges feladata segíteni hitük fejlődését, hogy mindennapi életükre az evangélium örömhírében találjanak útmutatást.

 

 

9. osztály: EGYHÁZTÖRTÉNELEM

Oktatási cél: Az egyháztörténelemből vett képek által tanulja meg, hogy az Egyház és Jézus Krisztus elválaszthatatlan, hogy az ember boldogságát igazán csak Jézus Krisztus tanítása alapján érheti el. Jézus azért alapította Egyházát, hogy tanítását és éltető kegyelmét közvetítse a világ végéig.

Nevelési cél: Ismerje fel a történelmi eseményekben és saját életében Isten üdvözítő szeretetének jeleit. (Az üdvtörténet a keresztény élet tanítómestere.) - Vállalja az Egyház történelmét, érezzen együtt Egyházával (sentire cum Ecclesia), vállaljon felelősséget Egyháza és az emberiség jövőjéért.

Javasolt témakörök:

        1) Az Egyház alapítása és fejlődése

        2) Az Egyház a vértanuk korában

        3) Az Egyház a népvándorlás korában

        4) A magyarok megtérése

        5) Az Egyház állandó megújulása

            6) A legújabb kor Egyháza

 

10. osztály: KERESZTÉNY ÉLET

Oktatási cél: Keresztény élethivatás: meghívás Krisztus követésére. Ismerje a keresztény ember feladatát, küldetését a világban. Legyen tisztában az alapvető erkölcsi fogalmakkal.

Nevelési cél: Tudatosan és örömmel vállalja a keresztény élet áldozatait, hogy élete végéig Krisztus követője maradjon az Egyház közösségében. Legyen meggyőződése, hogy minden igazi örömnek és boldogságnak alapja Isten törvényeinek megtartása.

Javasolt témakörök:

        1) Alapvető keresztény erkölcsi fogalmak

        2) A hegyi beszéd tanulságai

        3) A lelkiélet mindennapos gyakorlatai

        4) Élet a családban

        5) Élet a társadalomban

        6) A keresztény ember reménye

 

A 2 éves szakképző iskolák hittantanterve

IV. életkori fázis:

Előzetes megjegyzések az ipariskolák 11.-12. osztályainak tantervéhez

Szakképző iskolákba (ipariskola) járó fiatalok számára különösen fontos, hogy becsületes emberségre épüljön hitük. Mindennapi életükben, családjukban, munkájukban és szórakozásukban bizonyuljanak igaz kereszténynek. A szakiskolákban tanulók katekézisének feladata a fiatalok elvezetése a nagykorú kereszténységre, az öntudatos hitre és a Jézus mellett elkötelezett döntésre, hogy a felnőtt keresztény közösség tagjává legyenek.

 

 

11. osztály: AZ ÉLET KÉRDÉSEI

Oktatási cél: A tanév során - az egyházi évet figyelembe véve - kapjon hívő választ az életben felmerülő egzisztenciális, világnézeti kérdésekre. Ismerje meg Jézus tanítását az ember életének céljáról, az ember igazi boldogságáról.

Nevelési cél: A keresztény élethivatás megalapozása. Legyen saját véleménye, tudatosan alakítsa életét Jézus tanítása szerint. Vezessük rá őt a munka becsületére és szeretetére, az igazságosságra és az emberi felelősség vállalására.

Javasolt témakörök:

        1) Rólad van szó

        2) A keresztény családról

        3) Amit a Szentírásról tudni illik

        4) A megtervezett lelkiélet

        5) Akiknek nemcsak elvei vannak

        6) A hívő ember világnézete

 

 

12. osztály: ISTEN TERVE AZ EMBERREL

Oktatási cél: Ismertessük meg Isten szeretetének jeleit a történelemben és a mindennapi életben. Kapjon eligazítást az életben felmerülő kérdésekre: a társadalom, a gazdasági élet és a közélet keresztény szemléletére, a szabadságra, az egyéni és kollektív felelősségre, az élet és halál kérdéseire.

Nevelési cél: Vegyen részt az Egyház, az egyházközség életében. Tudatosan alakítsa és vállalja keresztény világnézetét, jusson el a Jézus Krisztusban való elkötelezettségre, annak tudatos vállalására, legyen a az egyházközség aktív tagja.

Javasolt témakörök:

        1) Álom a keresztény társadalomról - avagy utópia?

        2) Isten üdvösségterve és megvalósulása a történelemben

        3) Jézus él Egyházában

        4) Örök életre készülünk

        5) Keresztények a mai világban

        6) Életre szóló döntés

FÜGGELÉK I.

 

A LEGFONTOSABB IMÁDSÁGOK ÉS TUDNIVALÓK

A keresztvetés

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.

A Szentháromság dicsőítése

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Az apostoli hitvallás

Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött Fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján; onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek a Szentlélekben. Hiszem a katolikus Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Ámen.

Az Úr imája (Miatyánk)

Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. (Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.) Ámen.

Az isteni erények felindítása

Istenem, hiszek tebenned, mert örökké igazmondó vagy.

Istenem, remélek tebenned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy.

Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetreméltó vagy.

Az angyali üdvözlet (Üdvözlégy)

Üdvözlégy Mária! Kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja! Imádkozzál érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Ámen.

Az Úr angyala

Az Úr angyala köszönté a Boldogságos Szűz Máriát, - és ő méhében foganá Szentlélektől szent Fiát.

­Üdvözlégy...

Íme az Úrnak szolgáló leánya, - legyen nekem a te igéd szerint.

Üdvözlégy...

És az Ige testté lőn, - és miköztünk lakozék.

Üdvözlégy...

Imádkozzál érettünk Istennek szent Anyja. - Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

Könyörögjünk. Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk. Ugyanazon a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Reggeli imádság

Szívem első gondolata

Hozzád száll fel Istenem,

Te őriztél meg az éjjel,

Maradj ma is énvelem!

Téged áldlak és imádlak,

Mint szerető gyermeked,

Szívem csakis azt akarja,

Ami kedves teneked.

Édes Jézus, add kegyelmed,

Őrizz engem szüntelen,

Hogy egész nap neked éljek

Tiszta szívvel, bűntelen.

Szűz Mária, Jézus anyja,

Te mindnyájunk anyja vagy,

Oltalmazz meg minden bajtól,

Kísértésben el ne hagyj! Ámen.

Más reggeli imádság

Szívből kérlek Istenem,

Ma egész nap légy velem.

Segíts meg, hogy jó legyek,

Mindenkivel jót tegyek.

Ha rám nézel e napon

Öröm legyen arcodon.

Ámen.

Esti imádság

Ó édes Istenem,

Hálát mond a lelkem,

Hogy egész napon át

Úgy szerettél engem.

Bánom sok vétkemet,

Szent Fiadnak vére

Mossa meg kegyesen

Szívemet fehérre!

Virrasszon felettem

Gondviselő szemed,

Kérlek, óvd ez éjjel

Testemet, lelkemet.

Szűzanyám, s őrangyal

Legyetek énvelem,

Ha ti rám vigyáztok,

Nyugodt lesz éjjelem. Ámen.

Más esti imádság

Kezed közé leteszem

Elmúlt napom, Istenem.

Minden munkám, örömöm,

Ami jó volt, köszönöm.

Ígérem, még jobb leszek

Őrizd Uram, gyermeked.

Ámen.

A rózsafüzér (Szentolvasó)

Az első három üdvözlégyben:

1. Aki hitünket növelje.

2. Aki reményünket erősítse.

3. Aki szeretetünket tökéletesítse.

Az öröm titkai:

1. Akit te, Szent Szűz a Szentlélektől fogantál.

2. Akit te, Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

3. Akit te, Szent Szűz a világra szültél.

4. Akit te, Szent Szűz a templomban bemutattál.

5. Akit te, Szent Szűz a templomban megtaláltál.

A világosság titkai:

1. Aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

2. Aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

3. Aki meghirdette Isten országát.

4. Aki a Tábor hegyén megmutatta isteni dicsőségét.

5. Aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.

A fájdalom titkai:

1. Aki érettünk vérrel verítékezett.

2. Akit érettünk megostoroztak.

3. Akit érettünk tövissel koronáztak.

4. Aki érettünk a keresztet hordozta.

5. Akit érettünk keresztre feszítettek.

A dicsőség titkai:

1. Aki a halálból feltámadott.

2. Aki a mennybe fölment.

3. Aki nekünk a Szentlelket elküldötte.

4. Aki téged, Szent Szűz a mennybe fölvett.

5. Aki téged, Szent Szűz a mennyben megkoronázott.

A szentségek

1. a keresztség

2. a bérmálás

3. az Eukarisztia

4. a bűnbocsánat szentsége

5. a betegek kenete

6. az egyházi rend

7. a házasság

Hitünk fő igazságai

1. Egy Isten van. - Az egy Istenben három személy van: az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

2. Isten a világ teremtő Ura és gondviselő Atyja.

3. A Fiúisten emberré lett, meghalt és feltámadt, hogy minket megváltson és üdvözítsen.

4. Isten irgalmas, a megtérő bűnösnek szívesen megbocsát. - Isten igazságos, a jókat megjutalmazza, a gonoszokat pedig megbünteti.

5. Isten kegyelme az üdvösségre szükséges.

6. Az ember lelke halhatatlan, teste pedig feltámad.

7. Jézus Krisztus Egyházat alapított, és ennek legfőbb pásztora a római pápa.

Jézus örömhíre

Mennyei Atyánk végtelenül szeret minket, meghív országába, gyermekévé fogad, és földi életünk után hazavár az örök életre.

A főparancsolat (Vö. Mk 12,30-31)

1. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből.

2. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat.

Jézus "új parancsa" (Vö. Jn 13,35)

Úgy szeressétek egymást, amint én szerettelek titeket.

A tízparancsolat

1. Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!

2. Isten nevét hiába ne vedd!

3. Az Úr napját szenteld meg!

4. Atyádat és anyádat tiszteld!

5. Ne ölj!

6. Ne paráználkodj!

7. Ne lopj!

8. Ne hazudj, és mások becsületében kárt ne tégy!

9. Felebarátod házastársát ne kívánd!

10. Mások tulajdonát ne kívánd!

Az Egyház öt parancsolata

1. A vasárnapot és az egyházi ünnepeket szentmisével és munkaszünettel szenteld meg!

2. A pénteki bűnbánati napokat és a parancsolt böjtöket tartsd meg!

3. Évente gyónjál és legalább a húsvéti időben áldozz meg!

4. Házasságodat az Egyház törvényei szerint kösd meg, és gyermekeidet katolikus módon neveld!

5. Az Egyházat anyagi hozzájárulásoddal is támogasd!


 

FÜGGELÉK II.

A MKK kérdéseinek elrendezése

az általános iskola 1-8. osztályának kateketikai tantervének megfelelően

 

Bevezető megjegyzések:

 

Katekézisünk oktatási célja: Megismertetni és átadni Jézus örömhírét, tanítását és életét, amint azt Egyházunk tanítja.

Katekézisünk nevelési célja: Az új nemzedék bevezetése a keresztény életbe, hogy az Egyház öntudatos tagja legyen. Legyen tudatában annak, hogy Isten meghívta örök Országába. Töltse el Krisztus öröme, hogy ne csak értelmét és akaratát, hanem érzelemvilágát is gazdagítsa Jézus tanítása.

Ebben a tantervi függelékben a Magyar Katolikus Katekizmus (MKK) 1995. kiadására hivatkozunk. Az előző 1989-es, illetve 1990-es kiadások még a régi katekizmusok felépítését követték. Ez az 1995-ös kiadás felépítésében, témáinak illetve kérdéseinek sorrendjében, a Katolikus Egyház Katekizmusának felépítését követi. Így a MKK kérdéseinek sorszáma ebben a kiadásban eltér az előző kiadások sorszámától, ám ez a sorszámozás sem akarja megadni a megjelölt témák tanításának sorrendjét.

A tanterv szerint az egyes osztályok számára javasolt kérdéseket illetve kérdéscsoportokat egy-egy tanév során kell feldolgozni. Az adott éven belül a hitoktatók - ill. a tankönyvek írói -, a kérdéseket a hitre nevelés pedagógiai szempontjait figyelembe véve tárgyalják, s a kérdések tárgyalásában azt a sorrendet kell követniük, amely lehetővé teszi, hogy az alapvető vallási fogalmak logikusan, fokozatosan épüljenek egymásra.

A hit fejlődésének megfelelően, a katekézis oktatási és nevelési célja szempontjából, az iskolások katekézisét több életkori, fejlődési korcsoportra oszthatjuk: -- A: 1.-2.-3. oszt.: felkészülés az eukarisztikus életre; -- B: 4.-5.-6. oszt.: megerősödés az istengyermeki életben; -- C: 7.-8. oszt.: felkészülés a bérmálásra; -- D: 9.-10.-11.-12. oszt.: felkészülés a keresztény nagykorúságra. Ezt a csoportosítást figyelembe véve a kéréscsoportok elosztásánál egy-egy kérdést a csoporton belül csak egyszer jelölünk meg, ami nem akadályozza meg azt, hogy a tanítás során más osztályokra kijelölt kérdések is sorra kerülhessenek, ha a hitoktató ezt szükségesnek találja.

A MKK kérdéseinek és feleleteinek jelentős része olyan fogalmi gondolkodási szintet feltételez, melyre valójában csak a 12-14 éves korú fiatalok képesek. Hitünk misztériumainak értelmi megközelítését, vallási fogalmaink megalapozását, azonban már korábban meg kell kezdenünk. Így a kisebbek számára kijelölt kérdések között szerepelnek nehezebb kérdések is, amelyeket nem kell még "megtanulniuk". Ezeknek csak az adott fogalom megalapozását kell szolgálniuk.

A 8 osztályos általános iskolák 7.-8. osztályos anyagában a katekizmus minden kérdése megtalálható. Így a számukra kijelölt kérdések között több olyan is található, amelyek ebben a korosztályban már nem igényelnek részletesebb tárgyalást, csak a rendszerezés kedvéért kerülnek be az anyagba.

Ez a tanterv elsősorban azok számára készült, akik az általános iskola 8 osztályában az 1. osztálytól kezdve folyamatosan részt vesznek a hitoktatáson. Azok részére, akik később kapcsolódnak be az oktatásba, helyzetüknek megfelelően kell módosítani azt a tantervet. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy saját osztályuk hittanóráin kívül részt kell venniük egy "pótló" kurzuson. Ennek értelmében egy-egy csoport anyagát a pótló csoport egy-egy tanévébe kell besűríteni.

Aki pl. 4. osztályban kezd hittant tanulni, annak a 4. osztályos anyag mellett el kell végeznie az 1.2. és 3. osztály anyagát is ahhoz, hogy megkeresztelkedhessen, illetve elsőáldozó lehessen.

Aki még később jelentkezik 1 év alatt juthat el a keresztelésig illetve az elsőáldozásig, megtanulva az A csoport (1.2.3. osztály) anyagát; utána 1 évig kell tanulnia a B csoport (4.5.6. osztály) anyagát; és csak ez után következő évben bérmálkozhat, miután a C csoport (7.8. osztály) anyagát is elsajátította.


 

A kérdések elosztása az 1 - 8. osztályig

a kerettantervben javasolt témaköröknek megfelelően

(A • -lal megjelölt kérdések csak a később kerülnek tárgyalásra,

a megjelölt helyen csak a fogalmat kell előkészíteni.)

 

1. osztály: KERESZTÉNY ALAPISMERETEK

 

Javasolt témakörök:

          1) Isten gyermekei vagyunk

          2) Isten szeret minket

          3) Jézus a Fiúisten, aki értünk emberré lett

          4) Jézus embertársaink szeretetére tanít

          5) Jézus életét adta értünk

          6) Jézus jelen van életünkben

 

A témakörökhöz tartozó kérdések:

17.     Milyen vallásúak vagyunk?

21.     Hány Isten van?

22.     Hogyan nevezzük a három isteni személyt egy szóval?

24.     Ki az Isten?

25.•    Milyen az Isten?

26.     Hol van az Isten?

27.     Miért nem látjuk Istent földi életünkben?

33.     Milyen irántunk az Isten?

34.     Ki teremtette a világot?

36.•    Hogyan teremtette Isten a világot?

37.     Mit tesz Isten a világgal?

38.•    Hogyan gondoskodik Isten az emberekről?

39.•    Kik az angyalok?

41.     Milyen angyalokat teremtett Isten?

42.•    Jók maradtak-e mind az angyalok?

43.     Milyenek irántunk az angyalok?

44.     Hogyan nevezzük azokat az angyalokat, akik minket oltalmaznak?

 

53.     Kicsoda Jézus Krisztus?

54.•    Mit jelent Jézus neve?

55.•    Mit jelent a Krisztus szó?

56.•    Hogyan lett a Fiúisten emberré?

59.     Kit választott ki Isten, hogy a Megváltó anyja legyen?

61.     Ki volt Jézus Krisztus nevelőapja?

62.     Hol született Jézus?

63.     Hol nevelkedett Jézus?

64.     Mikor kezdett Jézus tanítani?

71.     Milyen fájdalmakat vállalt értünk Jézus élete utolsó napjaiban?

72.•    Miért szenvedett és halt meg Jézus?

74.•    Kénytelen volt-e Jézus szenvedni?

75.     Mikor ünnepeljük Jézus kereszthalálát?

77.     Mit tett Jézus halála után harmadnapon?

 

116.•  Mi történik az emberrel, amikor meghal?

117.   Hogyan nevezzük a halál utáni ítéletet?

118.   Mi lesz az ember sorsa a különítélet után?

119.•  Mi a mennyország, vagyis az üdvösség?

120.   Kik jutnak a mennyországba?

121.•  Mit jelent a tisztítóhely?

122.•  Mi az örök halál, vagyis a kárhozat?

123.•  Kik jutnak a kárhozatra?

124.   Hogyan nevezzük a világ végén bekövetkező ítéletet?

125.   Mi lesz az emberek sorsa az utolsó ítélet után?

 

174.   Mi jelzi templomainkban, hogy az Úr Jézus az Eukarisztiában jelen van?

175.   Hogyan köszöntjük az Úr Jézust az Oltáriszentségben?

176.   Hogyan köszöntik a görög és örmény rítusú katolikusok az Eukarisztiát?

 

300.   Hogyan szól a főparancs?

301.•  Mikor szeretjük Istent mindennél jobban?

323.•  Mikor szeretjük magunkat helyesen?

324.   Ki a felebarátunk?

325.•  Mikor szeretjük úgy felebarátunkat, mint magunkat?

326.•  Miért kell minden embert szeretnünk?

327.   Miért kell ellenségeinket is szeretnünk?

 

366.   Mit teszünk, amikor imádkozunk?

372.   Mikor kell imádkoznunk?

373.   Kikért imádkozunk?

374.   Mivel kezdjük és végezzük az imádságot?

375.   Melyik a legtökéletesebb imádság?

377.   Melyik imádsággal köszöntjük Jézus édesanyját?


 

2. osztály: JÉZUS KRISZTUS AZ ISTEN FIA, A MI MEGVÁLTÓNK

Javasolt témakörök:

          1) Isten terve és az ember

          2) A názáreti Jézus a megígért Megváltó

          3) Jézus Isten örömhírét hozza

          4) Jézus az Isten Báránya (a húsvéti misztérium)

          5) Jézus él tovább Egyházában

 

A témakörökhöz tartozó kérdések:

1.•       Miért élünk a világon?

2.         Hogyan szerette Isten a világot?

3.         Hogyan viszonozzuk Isten szeretetét?

4.•       Mit kell hinnünk?

5.•       Mi a kinyilatkoztatás?

6.•       Mit üzent Isten az embereknek?

10.     Mi a Szentírás?

14.•    Mi a Szenthagyomány?

 

21.     Hány Isten van?

22.     Hogyan nevezzük a három isteni személyt egy szóval?

24.     Ki az Isten?

27.     Miért nem látjuk Istent földi életünkben?

33.     Milyen irántunk az Isten?

38.     Hogyan gondoskodik Isten az emberekről?

 

45.•    Ki az ember?

46.     Milyennek teremtette Isten az embert?

47.•    Mi az emberi méltóság alapja?

48.•    Mi rontotta meg az emberek életét?

49.•    Mi lett az eredeti bűn következménye?

50.•    Hogyan könyörült meg Isten az embereken?

51.     Ki váltotta meg a világot?

 

53.     Kicsoda Jézus Krisztus?

56.     Hogyan lett a Fiúisten emberré?

57.•    Miért lett a Fiúisten emberré?

58.     Jézus Krisztus Isten vagy ember?

65.     Mivel kezdte tanítását Jézus?

66.•    Mi az Isten országa?

67.     Mit tanított az Úr Jézus?

68.     Mit tanít Jézus Istenről?

69.     Minek nevezzük az Úr Jézus tanítását?

70.•    Hogyan váltott meg minket Jézus?

72.•    Miért szenvedett és halt meg Jézus?

75.     Mikor ünnepeljük Jézus kereszthalálát?

76.•    Mit jelent az apostoli hitvallásban, hogy Jézus "alászállt a poklokra"?

77.     Mit tett Jézus halála után harmadnapon?

79.•    Mit jelent az, hogy Jézus fölment a mennybe?

80.•    Mit jelentenek ezek a szavak: "ott ül a mindenható Atyaisten jobbján" ?

81.•    Mikor jön el ismét Jézus?

82.•    Miért jön el Jézus a világ végén?

83.•    Mit tesz velünk Isten a világ végén?

 

84.     Ki a Szentlélek?

85.     Mikor szállott a Szentlélek az apostolokra?

86.•    Miért jött el a Szentlélek?

 

88.•    Mi az Anyaszentegyház?

89.     Ki alapította az Anyaszentegyházat?

90.•    Miért alapította az Úr Jézus az Egyházat?

91.•    Kihez szól az Egyház küldetése?

92.•    Hány Egyházat alapított Jézus Krisztus?

93.•    Mit jelentenek a különböző rítusok az Egyházban?

94.•    Milyen rítusú katolikus keresztények élnek Magyarországon?

95.•    Melyek Jézus Krisztus Egyházának lényeges tulajdonságai?

99.•    Milyen Egyházat alapított Jézus Krisztus?

100.   Kik tartoznak a Katolikus Egyházhoz?

101.•  Ki zárja ki magát az Egyház közösségéből?

102.•  Ki az Anyaszentegyház feje?

103.•  Kit tett Jézus Krisztus az Anyaszentegyház alapjává?

104.   Mi a római pápa?

105.   Kik az Egyház püspökei?

106.   Kik segítik a püspököket küldetésükben?

107.•  Mi a küldetése a világi híveknek az Egyházban?

108.•  Kik a szerzetesek?

109.•    Mire irányítja az Egyház figyelmét a szerzetesi életforma?

110.   Mit jelent a szentek közössége?

 

280.   Mi a kegyelem?

281.   Mit cselekszik Isten lelkünkben a megszentelő kegyelem által?

282.   Mikor kapjuk meg először a megszentelő kegyelmet?

284.   Mit cselekszik Isten lelkünkben a segítő kegyelem által?


 

3. osztály: TALÁLKOZÁS JÉZUSSAL A BŰNBOCSÁNATBAN ÉS AZ EUKARISZTIÁBAN

 

Javasolt témakörök:

          1) Jézus a megváltás művét folytatja Egyházában

          2) A bűnbocsánat szentsége

          3) Jézus jelenvalóvá teszi áldozatát: az Eukarisztia

          4) A szentáldozás

 

A témakörökhöz tartozó kérdések:

38.     Hogyan gondoskodik Isten az emberekről?

48.     Mi rontotta meg az emberek életét?

50.     Hogyan könyörült meg Isten az embereken?

51.     Ki váltotta meg a világot?

52.     Hogyan valósul meg bennünk a megváltás műve?

 

154.   Mi az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség?

155.   Miért alapította az Úr Jézus az Eukarisztiát?

156.   Mikor alapította az Úr Jézus az Eukarisztiát?

157.   Mit tett az Úr Jézus e szavakkal: "Ez az én testem, ez az én vérem"?

158.   Hogyan van jelen Jézus az Oltáriszentségben?

159.   Kiknek adott az Úr Jézus hatalmat, hogy a kenyeret és a bort testévé és vérévé változtassák át?

160.   Mikor változtatják át a püspökök és a papok a kenyeret és a bort az Úr Jézus testévé és vérévé?

161.•  Mi a szentmise?

162.•  Miből áll a szentmise?

163.•  Mi történik az Ige liturgiájában?

164.•  Mi történik az Eukarisztia liturgiájában?

165.   Hogyan veszünk részt a szentmisén?

 

166.   Mi történik, amikor áldozunk?

167.   Ki áldozhat?

168.   Hogyan készülünk lelkileg a szentáldozásra?

169.   Hogyan készülünk testileg a szentáldozásra?

170.   Hogyan áldozhatunk?

171.   Mit teszünk a szentáldozás után?

172.   Mi a szentáldozás hatása?

 

178.   Mi a bűnbocsánat szentsége?

179.   Mely szavakkal alapította Jézus a bűnbocsánat szentségét?

180.   Mi a szentgyónás hatása?

181.   Mikor kell gyónni?

182.   Miért ajánlatos a gyakori gyónás?

183.   Mi a rendje a bűnbocsánat szentségének?

184.   Hogyan vizsgáljuk meg lelkiismeretünket?

185.   Mit kell feltétlenül meggyónnunk?

186.   Miért szükséges a bűnbánat és az erős fogadás?

187.   Mikor van bűnbánatunk?

188.   Mi az erős fogadás?

 

189.   Mit cselekszünk, amikor gyónunk?

190.•  Mit kell tennie annak, aki halálos bűnt kifelejtett a gyónásból?

191.•  Mit kell tennie annak, aki szándékosan kihagyott a gyónásból halálos bűnt?

192.   Mit tesz a gyóntató pap a bűnbevallás után?

193.   Mit teszünk a szentgyónás után?

194.   Mi az elégtétel?

195.   Mit kell tennünk, ha halálos bűnünk van, de nincs alkalmunk meggyónni?

 

252.   Mi a bűn?

253.   Ki követ el bűnt?

254.   Hányféleképpen követünk el bűnt?

255.   Egyenlő-e minden bűn?

256.   Ki követ el halálos bűnt?

257.   Milyen kárt okozunk magunknak a halálos bűnnel?

258.   Ki követ el bocsánatos bűnt?

259.   Miért veszélyes a bocsánatos bűn?

263.   Mi kísért minket bűnre?

264.   Hogyan győzhetjük le a kísértést?

265.   Mi lehet bűnre vezető alkalom?


 

4. osztály: NÉPEM VAGYTOK - mondja az ÚR

 

Javasolt témakörök:

          1) Pátriárkák

          2) A szövetség

          3) Királyok és próféták

          4) Tanítás az Isten országáról

          5) Az Apostolok Cselekedetei

          6) Az apostolok levelei az egyházaknak és nekünk

 

A témakörökhöz tartozó kérdések:

1.       Miért élünk a világon?

2.       Hogyan szerette Isten a világot?

3.       Hogyan viszonozzuk Isten szeretetét?

4.       Mit kell hinnünk?

5.       Mi a kinyilatkoztatás?

6.       Mit üzent Isten az embereknek?

7.       Miért nem várunk új kinyilatkoztatást?

8.       Kire bízta Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást?

9.       Hogyan adja tovább az Anyaszentegyház a kinyilatkoztatást?

10.     Mi a Szentírás?

11.     Honnan tudjuk, hogy mely könyvek tartoznak a Szentírásba?

12.     Mi a sugalmazás?

13.     Hány részre osztjuk a Szentírás könyveit?

14.     Mi a Szenthagyomány?

15.     Ki magyarázza tévedés nélkül a Szentírást és a Szenthagyományt?

16.     Melyik vallásban található meg a teljes kinyilatkoztatás?

33.     Milyen irántunk az Isten?

88.     Mi az Anyaszentegyház?

96.     Kik tanítják az Egyházban tévedés nélkül az igaz hitet?

97.     Miben nem tévedhet az Egyház?

98.     Mi biztosítja az Egyház tévedhetetlenségét?


 

5. osztály: ÉLET ISTEN NÉPÉNEK KÖZÖSSÉGÉBEN

 

Javasolt témakörök:

          1) Isten népe ünnepel

          2) Az ünneplés helye, ideje és kellékei

          3) A húsvéti misztérium ünneplése

          4) A liturgikus év ünnepei

          5) A szentségek és szentelmények

 

A témakörökhöz tartozó kérdések:

126.   Mi a húsvéti misztérium?

127.   Mi a liturgia?

128.   Mi a szertartás?

129.   Mit történik a liturgiában?

130.   Melyek a liturgikus imádságok?

131.   Mi a zsolozsma?

 

132.   Mik a szentségek?

133.   Ki alapította a szentségeket?

134.   Ki cselekszik az Egyház szentségeiben?

135.   Hogyan éltetik a szentségek az Egyházat?

136.   Hány szentség van?

 

141.   Mi a keresztség?

142.   Lehet-e keresztség nélkül más szentséget érvényesen felvenni?

143.   Ki keresztelhet?

144.   Hogyan kell keresztelni?

145.   Kit lehet megkeresztelni?

146.   Mikor lehet kisgyermeket megkeresztelni?

147.   Mi a keresztszülő kötelessége?

 

148.   Mi a bérmálás?

149.   Ki bérmálhat?

150.   Hogyan bérmál a püspök?

151.   Ki bérmálkozhat?

152.   Mi a bérmaszülő kötelessége?

153.   Miben tér el a bérmálás gyakorlata a görög szertartásban?

 

154.   Mi az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség?

161.   Mi a szentmise?

162.   Miből áll a szentmise?

163.   Mi történik az Ige liturgiájában?

164.   Mi történik az Eukarisztia liturgiájában?

166.   Mi történik, amikor áldozunk?

170.   Hogyan áldozhatunk?

174.   Mi jelzi templomainkban, hogy az Úr Jézus az Eukarisztiában jelen van?

175.   Hogyan köszöntjük az Úr Jézust az Oltáriszentségben?

176.   Hogyan köszöntik a görög és örmény rítusú katolikusok az Eukarisztiát?

 

178.   Mi a bűnbocsánat szentsége?

189.   Mit cselekszünk, amikor gyónunk?

196.   Mi a búcsú?

197.   Kik nyerhetnek búcsút?

 

198.   Mi a betegek kenete?

199.   Mi a betegek kenetének szentírási alapja?

200.   Hogyan segíti a betegek kenete a szenvedőket?

201.   Milyen hatása van még a betegek kenetének?

202.   Ki veheti fel a betegek kenetét?

203.   Hányszor lehet a betegek kenetét felvenni?

204.   Mi a szent útravaló?

 

206.   Mi az egyházi rend?

210.   Ki szolgáltathatja ki az egyházi rend szentségét?

211.   Mi a papok feladata?

212.   Kinek van papi hivatása?

213.   Mi a diákonusok feladata?

 

214.   Mi a házasság szentsége?

219.   Kik köthetnek házasságot?

220.   Hogyan kell a házasság szentségének felvételére készülni?

221.   Mikor érvényes a katolikusok házasságkötése?

225.   Mikor érvényes egy katolikus és egy meg nem keresztelt házassága?

 

227.   Mik a szentelmények?

228.   Melyek az ismertebb szentelmények?

 

366.   Mit teszünk, amikor imádkozunk?

367.   Melyek az imádság formái?

368.   Melyek az imádság módjai?

370.   Miért a liturgia az Egyház legfontosabb imádsága?

374.   Mivel kezdjük és végezzük az imádságot?

378.   Melyek még a legismertebb imádságaink?

379.   Mit fejezünk ki az "Ámen" szóval?


 

6. osztály: EGYHÁZUNK A TÖRTÉNELEMBEN

 

Javasolt témakörök:

          1) Az üdvösség műve az Egyház életében bontakozik ki

          2) Az Egyház életének indulása

          3) Az Egyház elterjedése a világban

          4) Az Egyház folyamatos megújulása

          5) Az Egyház ma is tovább él

 

A témakörökhöz tartozó kérdések:

1.       Miért élünk a világon?

2.       Hogyan szerette Isten a világot?

3.       Hogyan viszonozzuk Isten szeretetét?

4.       Mit kell hinnünk?

5.       Mi a kinyilatkoztatás?

6.       Mit üzent Isten az embereknek?

7.       Miért nem várunk új kinyilatkoztatást?

8.       Kire bízta Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást?

9.       Hogyan adja tovább az Anyaszentegyház a kinyilatkoztatást?

11.     Honnan tudjuk, hogy mely könyvek tartoznak a Szentírásba?

14.     Mi a Szenthagyomány?

15.     Ki magyarázza tévedés nélkül a Szentírást és a Szenthagyományt?

16.     Melyik vallásban található meg a teljes kinyilatkoztatás?

 

85.     Mikor szállott a Szentlélek az apostolokra?

86.     Miért jött el a Szentlélek?

87.     Hogyan munkálkodik a Szentlélek az Egyházban?

88.     Mi az Anyaszentegyház?

89.     Ki alapította az Anyaszentegyházat?

90.     Miért alapította az Úr Jézus az Egyházat?

91.     Kihez szól az Egyház küldetése?

92.     Hány Egyházat alapított Jézus Krisztus?

93.     Mit jelentenek a különböző rítusok az Egyházban?

94.     Milyen rítusú katolikus keresztények élnek Magyarországon?

95.     Melyek Jézus Krisztus Egyházának lényeges tulajdonságai?

96.     Kik tanítják az Egyházban tévedés nélkül az igaz hitet?

97.     Miben nem tévedhet az Egyház?

98.     Mi biztosítja az Egyház tévedhetetlenségét?

99.     Milyen Egyházat alapított Jézus Krisztus?

100.   Kik tartoznak a Katolikus Egyházhoz?

101.   Ki zárja ki magát az Egyház közösségéből?

102.   Ki az Anyaszentegyház feje?

103.   Kit tett Jézus Krisztus az Anyaszentegyház alapjává?

104.   Mi a római pápa?

105.   Kik az Egyház püspökei?

106.   Kik segítik a püspököket küldetésükben?

107.   Mi a küldetése a világi híveknek az Egyházban?

108.   Kik a szerzetesek?

109.   Mire irányítja az Egyház figyelmét a szerzetesi életforma?


A 8 osztályos általános iskolák 7. és 8. osztályában a MKK valamennyi kérdése tárgyalásra kerül. Ezért előbb az egyes témakörökhöz tartozó kérdések sorszámát adjuk meg, majd a kérdéseknél ! jellel jelezzük, hogy mely kérdések azok, amelyek kifejezetten a 7. illetve a 8. osztály anyagába tartoznak, még akkor is, ha már valamelyik előző évben is sorra kerültek.

 

7. osztály: BIBLIKUS HITTAN

 

Javasolt témakörök és a témakörhöz kérdések:

1) Kinyilatkoztatás és hit                                                      1-20

2) Hiszek egy Istenben, az Atyában                                     21-44

3) Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában              53-83

4) Hiszek a Szentlélekben                                                 84-125

5) A keresztény misztérium ünneplése                126-213; 227-228

6) A keresztény imádság                                                 366-379

 

A témakörökhöz tartozó kérdések:

1!.      Miért élünk a világon?

2!.      Hogyan szerette Isten a világot?

3!.      Hogyan viszonozzuk Isten szeretetét?

4!.      Mit kell hinnünk?

5.       Mi a kinyilatkoztatás?

6!       Mit üzent Isten az embereknek?

7.       Miért nem várunk új kinyilatkoztatást?

8!         Kire bízta Jézus Krisztus a kinyilatkoztatást?

9.       Hogyan adja tovább az Anyaszentegyház a kinyilatkoztatást?

10!.    Mi a Szentírás?

11.     Honnan tudjuk, hogy mely könyvek tartoznak a Szentírásba?

12!.    Mi a sugalmazás?

13.     Hány részre osztjuk a Szentírás könyveit?

14!.    Mi a Szenthagyomány?

15!.    Ki magyarázza tévedés nélkül a Szentírást és a Szenthagyományt?

16.     Melyik vallásban található meg a teljes kinyilatkoztatás?

17!.    Milyen vallásúak vagyunk?

18.     Mi az apostoli hitvallás?

19.     Mit vallunk meg az apostoli hitvallásban?

20!.    Hogyan szól az apostoli hitvallás?

21!.    Hány Isten van?

22!.    Hogyan nevezzük a három isteni személyt egy szóval?

23.     Honnan tudjuk, hogy az egy Isten három személy?

24!.    Ki az Isten?

25!.    Milyen az Isten?

26.     Hol van az Isten?

27.     Miért nem látjuk Istent földi életünkben?

28!.    Honnan tudjuk, hogy van Isten?

29!.    Értelmünkkel miből ismerhetjük fel Istent?

30.     Mit tud az Isten?

31.     Mit tehet meg az Isten?

32.     Mit akar az Isten?

33!.    Milyen irántunk az Isten?

34.     Ki teremtette a világot?

35!.    Miért teremtette Isten a világot?

36.     Hogyan teremtette Isten a világot?

37!.    Mit tesz Isten a világgal?

38!.    Hogyan gondoskodik Isten az emberekről?

39!.    Kik az angyalok?

40.     Honnan tudunk az angyalokról?

41.     Milyen angyalokat teremtett Isten?

42.     Jók maradtak-e mind az angyalok?

43.     Milyenek irántunk az angyalok?

44.     Hogyan nevezzük azokat az angyalokat, akik minket oltalmaznak?

53!.    Kicsoda Jézus Krisztus?

54.     Mit jelent Jézus neve?

55.     Mit jelent a Krisztus szó?

56!.    Hogyan lett a Fiúisten emberré?

57!.    Miért lett a Fiúisten emberré?

58!.    Jézus Krisztus Isten vagy ember?

59!.    Kit választott ki Isten, hogy a Megváltó anyja legyen?

60.     Milyen ajándékokat kapott Szűz Mária Istentől?

61.     Ki volt Jézus Krisztus nevelőapja?

62!.    Hol született Jézus?

63.     Hol nevelkedett Jézus?

64.     Mikor kezdett Jézus tanítani?

65.     Mivel kezdte tanítását Jézus?

66.     Mi az Isten országa?

67!.    Mit tanított az Úr Jézus?

68!.    Mit tanít Jézus Istenről?

69.     Minek nevezzük az Úr Jézus tanítását?

70!.    Hogyan váltott meg minket Jézus?

71.     Milyen fájdalmakat vállalt értünk Jézus élete utolsó napjaiban?

72!.    Miért szenvedett és halt meg Jézus?

73.     Van-e értelme a szenvedésnek?

74.     Kénytelen volt-e Jézus szenvedni?

75!.    Mikor ünnepeljük Jézus kereszthalálát?

76.     Mit jelent az apostoli hitvallásban, hogy Jézus "alászállt a poklokra"?

77!.    Mit tett Jézus halála után harmadnapon?

78.     Mit jelent számunkra Jézus feltámadása?

79.     Mit jelent az, hogy Jézus fölment a mennybe?

80.     Mit jelentenek ezek a szavak: "ott ül a mindenható Atyaisten jobbján"?

81.     Mikor jön el ismét Jézus?

82!.    Miért jön el Jézus a világ végén?

83!.    Mit tesz velünk Isten a világ végén?

84!.    Ki a Szentlélek?

85.     Mikor szállott a Szentlélek az apostolokra?

86.     Miért jött el a Szentlélek?

87!.    Hogyan munkálkodik a Szentlélek az Egyházban?

88!.    Mi az Anyaszentegyház?

89!.    Ki alapította az Anyaszentegyházat?

90.     Miért alapította az Úr Jézus az Egyházat?

91.     Kihez szól az Egyház küldetése?

92.     Hány Egyházat alapított Jézus Krisztus?

93.     Mit jelentenek a különböző rítusok az Egyházban?

94.     Milyen rítusú katolikus keresztények élnek Magyarországon?

95!.    Melyek Jézus Krisztus Egyházának lényeges tulajdonságai?

96.     Kik tanítják az Egyházban tévedés nélkül az igaz hitet?

97.     Miben nem tévedhet az Egyház?

98!.    Mi biztosítja az Egyház tévedhetetlenségét?

99!.    Milyen Egyházat alapított Jézus Krisztus?

100!.  Kik tartoznak a Katolikus Egyházhoz?

101.   Ki zárja ki magát az Egyház közösségéből?

102.   Ki az Anyaszentegyház feje?

103.   Kit tett Jézus Krisztus az Anyaszentegyház alapjává?

104!.  Mi a római pápa?

105!.  Kik az Egyház püspökei?

106!.  Kik segítik a püspököket küldetésükben?

107!.  Mi a küldetése a világi híveknek az Egyházban?

108.   Kik a szerzetesek?

109.   Mire irányítja az Egyház figyelmét a szerzetesi életforma?

110.   Mit jelent a szentek közössége?

111.   Kik tartoznak a szentek közösségéhez?

112.   Hogyan segítik egymást a zarándokegyház tagjai az üdvösség útján?

113.   Mivel segíthetünk a tisztítóhelyen szenvedő lelkeken?

114.   Mivel segítenek minket az üdvözültek?

115.   Mit tanít az apostoli hitvallás a bűnök bocsánatáról?

116!.  Mi történik az emberrel, amikor meghal?

117.   Hogyan nevezzük a halál utáni ítéletet?

118.   Mi lesz az ember sorsa a különítélet után?

119!.  Mi a mennyország, vagyis az üdvösség?

120!.  Kik jutnak a mennyországba?

121.   Mit jelent a tisztítóhely?

122!.  Mi az örök halál, vagyis a kárhozat?

123.   Kik jutnak a kárhozatra?

124.   Hogyan nevezzük a világ végén bekövetkező ítéletet?

125!.  Mi lesz az emberek sorsa az utolsó ítélet után?

126!.  Mi a húsvéti misztérium?

127.   Mi a liturgia?

128.   Mi a szertartás?

129.   Mit történik a liturgiában?

130.   Melyek a liturgikus imádságok?

131.   Mi a zsolozsma?

132!.  Mik a szentségek?

133.   Ki alapította a szentségeket?

134.   Ki cselekszik az Egyház szentségeiben?

135.   Hogyan éltetik a szentségek az Egyházat?

136!.  Hány szentség van?

137.   Mely szentségek törlik el a halálos bűnt?

138.   Mely szentségekhez nem járulhat, aki tudja, hogy halálos bűnben van?

139.   Mely szentségeket szabad csak egyszer felvenni?

140.   Melyek a keresztény beavatás szentségei?

141!.  Mi a keresztség?

142.   Lehet-e keresztség nélkül más szentséget érvényesen felvenni?

143!.  Ki keresztelhet?

144.   Hogyan kell keresztelni?

145.   Kit lehet megkeresztelni?

146!.  Mikor lehet kisgyermeket megkeresztelni?

147.   Mi a keresztszülő kötelessége?

148!.  Mi a bérmálás?

149.   Ki bérmálhat?

150.   Hogyan bérmál a püspök?

151!.  Ki bérmálkozhat?

152.   Mi a bérmaszülő kötelessége?

153.   Miben tér el a bérmálás gyakorlata a görög szertartásban?

154!.  Mi az Eukarisztia, vagyis az Oltáriszentség?

155.   Miért alapította az Úr Jézus az Eukarisztiát?

156.   Mikor alapította az Úr Jézus az Eukarisztiát?

157.   Mit tett az Úr Jézus e szavakkal: "Ez az én testem, ez az én vérem"?

158!.  Hogyan van jelen Jézus az Oltáriszentségben?

159!.  Kiknek adott az Úr Jézus hatalmat, hogy a kenyeret és a bort testévé és vérévé változtassák át?

160.   Mikor változtatják át a püspökök és a papok a kenyeret és a bort az Úr Jézus testévé és vérévé?

161.   Mi a szentmise?

162.   Miből áll a szentmise?

163.   Mi történik az Ige liturgiájában?

164.   Mi történik az Eukarisztia liturgiájában?

165!.  Hogyan veszünk részt a szentmisén?

166.   Mi történik, amikor áldozunk?

167!.  Ki áldozhat?

168.   Hogyan készülünk lelkileg a szentáldozásra?

169.   Hogyan készülünk testileg a szentáldozásra?

170.   Hogyan áldozhatunk?

171!.  Mit teszünk a szentáldozás után?

172.   Mi a szentáldozás hatása?

173.   Ki áldozik méltatlanul?

174.   Mi jelzi templomainkban, hogy az Úr Jézus az Eukarisztiában jelen van?

175.   Hogyan köszöntjük az Úr Jézust az Oltáriszentségben?

176.   Hogyan köszöntik a görög és örmény rítusú katolikusok az Eukarisztiát?

177.   Melyek a gyógyulás szentségei?

178!.  Mi a bűnbocsánat szentsége?

179.   Mely szavakkal alapította Jézus a bűnbocsánat szentségét?

180.   Mi a szentgyónás hatása?

181.   Mikor kell gyónni?

182.   Miért ajánlatos a gyakori gyónás?

183!.  Mi a rendje a bűnbocsánat szentségének?

184.   Hogyan vizsgáljuk meg lelkiismeretünket?

185.   Mit kell feltétlenül meggyónnunk?

186.   Miért szükséges a bűnbánat és az erős fogadás?

187.   Mikor van bűnbánatunk?

188.   Mi az erős fogadás?

189!.  Mit cselekszünk, amikor gyónunk?

190.   Mit kell tennie annak, aki halálos bűnt kifelejtett a gyónásból?

191.   Mit kell tennie annak, aki szándékosan kihagyott a gyónásból halálos bűnt?

192!.  Mit tesz a gyóntató pap a bűnbevallás után?

193!.  Mit teszünk a szentgyónás után?

194.   Mi az elégtétel?

195.   Mit kell tennünk, ha halálos bűnünk van, de nincs alkalmunk meggyónni?

196.   Mi a búcsú?

197.   Kik nyerhetnek búcsút?

198!.  Mi a betegek kenete?

199.   Mi a betegek kenetének szentírási alapja?

200.   Hogyan segíti a betegek kenete a szenvedőket?

201.   Milyen hatása van még a betegek kenetének?

202.   Ki veheti fel a betegek kenetét?

203.   Hányszor lehet a betegek kenetét felvenni?

204.   Mi a szent útravaló?

205.   Melyek a közösség szolgálatának szentségei?

206!.  Mi az egyházi rend?

207.   Hányféle módon lehet részesülni Krisztus papságában?

208.   Melyek az egyházi rend szentségének fokozatai?

209.   Mire kapnak küldetést és hatalmat a felszentelt püspökök?

210.   Ki szolgáltathatja ki az egyházi rend szentségét?

211!.  Mi a papok feladata?

212!.  Kinek van papi hivatása?

213.   Mi a diákonusok feladata?

227.   Mik a szentelmények?

228.   Melyek az ismertebb szentelmények?

366!.  Mit teszünk, amikor imádkozunk?

367.   Melyek az imádság formái?

368.   Melyek az imádság módjai?

369.   Miért imádkozunk?

370.   Miért a liturgia az Egyház legfontosabb imádsága?

371.   Hogyan kell imádkoznunk, ha Istentől valamit kérünk?

372!.  Mikor kell imádkoznunk?

373.   Kikért imádkozunk?

374.   Mivel kezdjük és végezzük az imádságot?

375.   Melyik a legtökéletesebb imádság?

376.   Imádkozhatunk-e a szentekhez?

377.   Melyik imádsággal köszöntjük Jézus édesanyját?

378.   Melyek még a legismertebb imádságaink?

379.   Mit fejezünk ki az "Ámen" szóval?


 

8. osztály: BIBLIKUS ERKÖLCSTAN

 

Javasolt témakörök és a témakörhöz kérdések:

1) Meghívások a Bibliában, az ember hivatása                       229-232

2) Az emberi személy méltósága                                45-47; 233-251

3) Az emberi közösség                                                        266-274

4) Az isteni üdvözítés: a törvény és a kegyelem48-52; 252-265; 275-299

5) Szeresd Istent                                                                300-322

6) Szeresd embertársadat                                      214-226; 323-365

 

A témakörökhöz tartozó kérdések:

45!.    Ki az ember?

46.     Milyennek teremtette Isten az embert?

47!.    Mi az emberi méltóság alapja?

48!.    Mi rontotta meg az emberek életét?

49!.    Mi lett az eredeti bűn következménye?

50!.    Hogyan könyörült meg Isten az embereken?

51!.    Ki váltotta meg a világot?

52!.    Hogyan valósul meg bennünk a megváltás műve?

214!.  Mi a házasság szentsége?

215!.  Milyen kegyelmet ad Krisztus a házastársaknak?

216!.  Miért nevezzük a keresztény családot családegyháznak?

217!.  Mi teszi boldoggá a házasságot?

218!.  Melyek a keresztény házasság lényeges tulajdonságai?

219!.  Kik köthetnek házasságot?

220!.  Hogyan kell a házasság szentségének felvételére készülni?

221!.  Mikor érvényes a katolikusok házasságkötése?

222!.  Mi a vegyes házasság?

223!.  Mi a nehézsége a vegyes házasságnak?

224!.  Mikor engedi meg az Egyház a vegyes házasságot?

225!.  Mikor érvényes egy katolikus és egy meg nem keresztelt házassága?

226!.  Köthet-e újabb házasságot az, akinek érvényes házassága van?

229.   Mi következik keresztény hitünkből?

230!.  Mire hív meg Isten mindnyájunkat?

231.   Mit jelent a keresztény életszentség?

232.   Milyen lelkületet kíván Krisztus követése?

233!.  Mi jelent az ember szabadsága?

234!.  Mit jelent a keresztény ember szabadsága?

235.   Mi korlátozza az ember szabadságát?

236.   Ki szerezte meg nekünk az igazi szabadságot?

237.   Mit jelent az erkölcs?

238.   Mikor jó a cselekedet?

239!.  Szabad-e a jó érdekében rosszat tenni?

240!.  Mi a lelkiismeret?

241!.  Hogyan alakítjuk ki magunkban a helyes lelkiismeretet?

242.   Mik a jó cselekedetek?

243.   Mit alakít ki bennünk a jó cselekedetek gyakorlása?

244.   Mi az erény?

245.   Melyek az isteni erények?

246!.  Mi a hit?

247!.  Mi a remény?

248!.  Mi a szeretet?

249.   Melyek a sajátosan krisztusi erények?

250.   Melyek a sarkalatos erények?

251.   Mikor gyümölcsözőek cselekedeteink az üdvösségre?

252!.  Mi a bűn?

253!.  Ki követ el bűnt?

254;.  Hányféleképpen követünk el bűnt?

255.   Egyenlő-e minden bűn?

256!.  Ki követ el halálos bűnt?

257.   Milyen kárt okozunk magunknak a halálos bűnnel?

258!.  Ki követ el bocsánatos bűnt?

259!.  Miért veszélyes a bocsánatos bűn?

260!.  Melyek a legveszélyesebb bűnös hajlamok?

261!.  Melyek az égbekiáltó bűnök?

262.   Ki vétkezik a Szentlélek ellen?

263.   Mi kísért minket bűnre?

264.   Hogyan győzhetjük le a kísértést?

265!.  Mi lehet bűnre vezető alkalom?

266!.  Miért van szükség közösségi életre?

267!.  Melyek a legfontosabb közösségek?

268!.  Mi a hatalom és a tekintély célja Isten terve szerint?

269!.  Részt kell-e vennie a keresztény embernek a politikai és közéletben?

270!.  Hogyan kell a politikai hatalmat gyakorolni?

271!.  Mi a keresztény politikus hivatása?

272!.  Mi az állam feladata?

273!.  Mi a közjó?

274!.  Mi a szolidaritás?

275.   Mi a törvény a Szentírás szerint?

276.   Milyen erkölcsi törvényeket ismerünk?

277!.  Mi a természeti törvény?

278.   Mi az ószövetségi törvény?

279.   Mi az újszövetségi törvény?

280!.  Mi a kegyelem?

281!.  Mit cselekszik Isten lelkünkben a megszentelő kegyelem által?

282.   Mikor kapjuk meg először a megszentelő kegyelmet?

283.   Meddig marad meg bennünk a megszentelő kegyelem?

284!.  Mit cselekszik Isten lelkünkben a segítő kegyelem által?

285!.  Hogyan és mit tanít nekünk az Egyház?

286!.  Hogyan szól az Egyház öt parancsolata?

287.   Melyek a kötelező egyházi ünnepek?

288!.  Hogyan kell az Anyaszentegyház ünnepeit megszentelni?

289.   Hogyan kell a vasárnapi és ünnepi szentmisén részt venni?

290!.  Hogyan kell a pénteki bűnbánati napokat megtartani?

291!.  Mikor van kötelező hústilalom?

292!.  Mit jelent a szigorú böjt?

293!.  Mikor van szigorú böjt?

294!.  Kik vannak felmentve a böjt és a hústilalom alól?

295.   Mikor kezdődik és meddig tart a húsvéti szentgyónás és szentáldozás ideje?

296!.  Miért kell a katolikusoknak egyházi házasságot kötniük?

297!.  Mit jelent az, hogy " gyermekeidet katolikus módon neveld"?

298!.  Milyen anyagi kötelezettségeink vannak Egyházunk iránt?

299!.  Hogyan teljesítjük anyagi kötelezettségeinket Egyházunk iránt?

300!.  Hogyan szól a főparancs?

301!.  Mikor szeretjük Istent mindennél jobban?

302!.  Hogyan szól Isten tízparancsolata?

303!.  Mire kötelez minket Isten első parancsolata?

304!.  Mikor imádjuk Istent?

305!.  Mikor szolgálunk Istennek?

306.   Ki vétkezik Isten imádása ellen?

307.   Ki vétkezik babonával?

308.   Kit nevezünk bálványimádónak?

309!.  Kit nevezünk ateistának?

310!.  Kik a szentek?

311!.  Kit tisztelünk a szentek közül leginkább?

312.   Miért tartjuk tiszteletben a szentképeket és az ereklyéket?

313!.  Mire kötelez minket Isten második parancsolata?

314!.  Ki vétkezik Isten második parancsolata ellen?

315!.  Ki káromkodik?

316.   Ki átkozódik?

317.   Ki esküszik?

318.   Ki esküszik vétkesen?

319!.  Mire kötelez minket Isten harmadik parancsolata?

320.   Hogyan kell a vasárnapot megszentelnünk?

321!.  Ki vétkezik Isten harmadik parancsolata ellen?

322.   Mikor szabad vasárnap is dolgozni?

323!.  Mikor szeretjük magunkat helyesen?

324!.  Ki a felebarátunk?

325!.  Mikor szeretjük úgy felebarátunkat, mint magunkat?

326.   Miért kell minden embert szeretnünk?

327!.  Miért kell ellenségeinket is szeretnünk?

328!.  Miben nyilvánul meg leginkább a felebaráti szeretet?

329!.  Mire kötelez minket Isten negyedik parancsolata?

330.   Miért kell szüleinket tisztelnünk és szeretnünk?

331!.  Szüleinken kívül még kiknek kell engedelmeskednünk?

332!.  Kiknek nem szabad engedelmeskednünk?

333!.  Mi a szülők és elöljárók kötelessége?

334!.  Mire kötelez minket Isten ötödik parancsolata?

335!.  Melyek a testi élet ellen elkövetett leggyakoribb bűnök?

336!.  Melyek a lelki élet ellen elkövetett leggyakoribb bűnök?

337!.  Melyek az emberiség ellen elkövetett legsúlyosabb bűnök?

338.   Mi kötelez minket az ártatlanok védelmére?

339!.  Szabad-e életünket kockáztatni vagy feláldozni?

340.   Jogos-e az önvédelem?

341!.  Mire kötelez minket Isten hatodik parancsolata?

342!.  Mit jelent a tiszta élet?

343.   Miért nagyon fontos a tiszta élet?

344!.  Mi a paráznaság?

345!.  Ki vétkezik Isten hatodik parancsolata ellen?

346!.  Mi Isten elgondolása a szerelemről és a házaséletről?

347!.  Miért érték az Egyházban az önként vállalt szüzesség?

348!.  Mire kötelez minket Isten hetedik parancsolata?

349!.  Köteles-e az ember dolgozni?

350!.  Milyen kötelességei vannak a munkaadónak?

351!.  Mire kötelez minket az anyagi javak birtoklása?

352!.  Mi a kötelességünk a teremtett világ iránt?

353!.  Ki vétkezik Isten hetedik parancsolat ellen?

354.   Ki károsítja meg felebarátját?

355!.  Mire kötelez minket Isten nyolcadik parancsolata?

356!.  Ki vétkezik Isten nyolcadik parancsolata ellen?

357!.  Ki vétkezik hazugsággal?

358.   Mi a kötelességünk a ránk bízott titokkal kapcsolatban?

359!.  Mi a kötelessége a hírközlés felelőseinek?

360!.  Ki tesz kárt felebarátja becsületében?

361.   Mi a különbség a megszólás és a rágalom között?

362!.  Ki köteles kártérítésre?

363!.  Mire kötelez minket Isten kilencedik parancsolata?

364!.  Ki vétkezik Isten kilencedik parancsolata ellen?

365!.  Mire kötelez minket Isten tizedik parancsolata?


Tartalomjegyzék

Római katolikus hitoktatás Kerettanterve................................. 3

Bevezetés.................................................................................... 4

Hittantanterv áttekintő táblázata.................................................... 6

A 8 osztályos általános iskolák hittantanterve.......................... 7

1. osztály: KERESZTÉNY ALAPISMERETEK...................................... 7

2. osztály: JÉZUS KRISZTUS AZ ISTEN FIA, A MI MEGVÁLTÓNK...... 8

3. osztály: TALÁLKOZÁS JÉZUSSAL A BŰNBOCSÁNATBAN ÉS AZ EUKARISZTIÁBAN      9

4. osztály: NÉPEM VAGYTOK - mondja az ÚR............................... 10

5. osztály: ÉLET ISTEN NÉPÉNEK KÖZÖSSÉGÉBEN........................ 11

6. osztály: EGYHÁZUNK A TÖRTÉNELEMBEN................................ 11

7. osztály: BIBLIKUS HITTAN..................................................... 12

8. osztály: BIBLIKUS ERKÖLCSTAN............................................. 13

A 4 osztályos gimnáziumok és középiskolák hittantanterve... 14

9. osztály: EGYHÁZTÖRTÉNELEM................................................ 14

10. osztály: AZ ÜDVTÖRTÉNET MISZTÉRIUMAI A LITURGIÁBAN... 15

11. osztály: ERKÖLCSTAN AZ ÜDVTÖRTÉNET ALAPJÁN................. 15

12. osztály: HISZEM, ÉRTEM, VALLOM......................................... 16

A 6 + 6 és 4 + 8 osztályos iskolák hittantanterve................... 17

7. osztály: AZ ÓSZÖVETSÉGI ÜDVTÖRTÉNET............................... 17

8. osztály: AZ ÚJSZÖVETSÉGI ÜDVTÖRTÉNET.............................. 18

A 10 osztályos általános iskolák 9. és 10. osztályának hittantanterve     19

9. osztály: EGYHÁZTÖRTÉNELEM................................................ 19

10. osztály: KERESZTÉNY ÉLET................................................... 20

A 2 éves szakképző iskolák hittantanterve.............................. 20

11. osztály: AZ ÉLET KÉRDÉSEI................................................... 21

12. osztály: ISTEN TERVE AZ EMBERREL...................................... 21

FÜGGELÉK I............................................................................... 22

A LEGFONTOSABB IMÁDSÁGOK ÉS TUDNIVALÓK......................... 22

FÜGGELÉK II.............................................................................. 27

A MKK kérdéseinek elrendezése.................................................. 27

A kérdések elosztása az 1 - 8. osztályig....................................... 29